Ausztrália és Új-Zéland 15 nap

sydney1

Időpont: 2017.nov.23-dec.07 (15 nap/ 12 éj)

Részvételi díj: 1.167.000 Ft/fő + repülőtéri illeétk kb.205.000 Ft/fő

Program:

1. nap:
A késő délelőtti órákban elutazás Ferihegyről a világ egyik legjobb légitársaságának tartott Qatar Airways menetrend szerinti, közvetlen járatával Dohába, majd onnan tovább közvetlen járattal Sydneybe.

2. nap:
Érkezés Sydneybe a kora esti órákban – helyi idő szerint (magyar idő szerint a reggeli órákban). Transzfer a szállodába (1 éj).

3. nap: Canberra
Délelőtt utazás Canberrába, Ausztrália sajátos han­gu­latú főváro­sába. Canberra a Sydney és Melbourne közti versen­gésnek köszön­heti létét, a XX. században építették fel, a világ egyik legmo­dernebb fővárosa lett, amely ugyan­akkor számos szép parkkal, zöldte­rülettel rendel­kezik. A vá­ros­né­zés során meg­lá­to­gat­juk az új par­la­ment épü­let­együt­tesét is, melyet 1988-ban avatott fel II. Erzsébet királynő. A par­la­ment tetejéről gyönyörű pano­ráma nyílik az egész városra. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, ezalatt lehe­tő­ség lesz vagy a Nemzeti Galéria, vagy a Világháborús Emlékműnél talál­ható katonai múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez utóbbi igazi csemegét jelent a történelem kedvelőinek, a világ egyik leglátvá­nyosabb háborús múzeumáról van szó. Szállás Canberrában (1 éj).

4. nap: Kék-hegység
Utazás a Kék-hegységbe, mely Sydney lakóinak a kedvenc kirán­du­ló­he­lye (ősi eukaliptusz erdők, gyö­nyö­rű­szép völgyek, szakadékok, vízesések). Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó hegység jelképe a Jamison-völgyből 300 méteres magasságba nyúló három egymás melletti sziklatömb, a „Három Nővér”. Lehetőség lesz a Scenic Railway és az üvegpadlójú Scenic Skyway kipróbálására. Az előbbi a helyiek szerint a világ legmeredekebb vasúti pályája, az utóbbi pedig egy közel 300 méter mély völgy két ol­da­lát köti össze. A völgybe lezúduló Katoomba-víz­esés léleg­zet­el­ál­lító látvány. Szállás a Kék-hegységben (1 éj).

5. nap: Featherdale állatkert, Sydney
Ausztráliai programunkat a Sydney melletti Feather­dale állatkert meglá­to­ga­tásával folytatjuk, mely arról neve­zetes, hogy itt kizárólag Ausztráliában őshonos állatokat láthatunk (koala, kenguru, wombat, tasmán ördög, dingó, emu, pingvin, óriás­krokodil, ausztráliai han­gyászsün, kazuár stb.). Nagy élmény lesz a ken­gu­ruk simo­gatása és a fényké­pezkedés a koalákkal.
To­vább­uta­zás Sydneybe, Ausztrália leg­na­gyobb váro­sába. Sokak szerint a Port Jackson-öböl partján elterülő Sydney a világ leg­szebb fekvésű nagy­városa. Csodálatos fek­véséről utasaink is meggyő­ződ­hetnek, hiszen a megérkezés után felme­gyünk a Sydney Tower közel 300 méter magasan lévő körki­látójába. Ezt a panorámát nem egy­könnyen felejti el az ember. Ezután közös séta a belvá­rosban (sé­tá­ló­ut­cák, fel­hő­kar­co­lók, ka­ted­rá­lis, régi vá­ros­háza, Queen Victoria Building stb.). Ez utóbbi egy gyö­nyö­rű­szép XIX. század végi bevá­sárló­központ. Késő délután még marad idő egy sétára a Királyi Botanikus Kertben, ami kiváló alkalom Ausztrália kü­lön­le­ges növény­világával való is­mer­ke­désre. Szállás Sydney központjában (2 éj).

6. nap: Sydney
Délelőtt autó­buszos vá­ros­né­zés Sydneyben. Örök emlék marad utasainknak a sok szép villa, a rend, a tisztaság, a gondozott kertek, a mediterrán jellegű növényzet. A vá­ros­né­zés egyik csúcs­pontját jelenti a „Mrs Macquarie’s Chair” nevű kilátó­pont felkeresése, ahonnan remekül látszik mind a gyönyörű Port Jackson tenger­öböl, mind a fel­hő­kar­co­lók negyede, mind pedig Sydney jelképei: a világ­hírű operaház és a hatalmas Harbour Bridge (a Kikötő híd), melynek felső íve több mint 130 méter magasan van. A vá­ros­né­zés során egészen a Csendes-óceán partjáig megyünk. Itt talál­ható a legendás hírű Bondi Beach, a hullám­lovasok para­dicsoma.
A déli órákban egy ebéddel egybe­kötött másfél órás pano­ráma-hajó­ki­rán­du­láson vesz részt a csoport a Port Jackson-öbölben. Ez a séta­ha­jó­zás ebben a csodá­latos öbölben minden sydney-i lá­to­ga­tásnak kötelező része. Délután szabad program, ezalatt elő­ször lehe­tő­ség lesz részt venni egy veze­tett túrán az operaház belse­jében. Később az érdek­lődőkkel az egykori kikötő helyén létre­hozott szóra­koztató központba megy az ide­gen­ve­ze­tőnk (a Darling Harbourba), ahol to­váb­bi attrakciók meg­te­kin­té­sé­re lesz lehe­tő­ség (pl. a SEALIFE tematikus park – az ausztrál folyók, tavak és tengerek élővi­lágának nagyszerű bemutatása).

7. nap: Arthur-hágó pano­rámaútja
Délelőtt elutazás Sydneyből Új-Zéland Déli-szigetére. Érkezés Christchurch repülő­te­rére a délu­táni órákban (helyi idő szerint), majd to­vább­uta­zás autó­busszal a sziget nyugati partvi­dé­kére egy gyö­nyö­rű­szép pano­rá­ma­úton, az Arthur-hágón keresztül (fotó­szü­netek). Már az első új-zélandi napunkon ízelítőt kapunk a Déli-Alpok csodás tájaiból, szinte minden kanyar után más szépségben gyö­nyör­köd­he­tünk. Szállás a Tasmán-tenger partján fekvő kis­vá­rosban, Greymouthban (1 éj).

8. nap: Punakaiki – Palacsinta-sziklák, Shantytown, Franz Josef-gleccser
Délelőtt utazás egy látvá­nyos ten­ger­par­ti úton Punakaiki falucs­kába, a Paparoa Nemzeti Park terü­letén talál­ható Palacsinta-sziklákhoz (Pancake Rocks). Felejt­he­tetlen élmény a körséta a morajló tenger fölé emel­kedő kü­lön­le­ges szikla­alak­za­tok között, szerencsés esetben még a gejzír­szerű vízköpő kürtők (blowhole-ok) is tanul­má­nyoz­hatóak.
A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Shantytown, az egykori arany­ásó város helyén létre­hozott nagy­szerű skanzen. Utasaink itt meg­is­mer­ked­het­nek egyrészt egy XIX. század végi új-zélandi kisváros életével, másrészt a korai aranyásók munká­jával, élet­kö­rül­mé­nye­ivel. Lehe­tőség lesz az arany­mosás kipró­bá­lá­sára is.
Délután to­vább­uta­zás a Déli-Alpok nyugati lábainál, a Tasmán-tenger mentén Franz Josef Glacier falucs­kába. Lehe­tőség sétára a Franz Josef-gleccserhez vagy pedig jó idő esetén fakul­tatív heli­kop­teres séta­re­pü­lésre a gleccserek és hegyóri­ások vilá­gába. Szállás Franz Josef Glacier faluban (1 éj).

9. nap: Fox-gleccser, Matheson-tó, Thunder Creek-vízesés, Haast-hágó
A Déli-sziget nyugati partvidékének nagy ne­ve­zetes­sé­ge az egymás köze­lében lévő Franz Josef- és Fox-gleccser. Mind­kettő a Déli-Alpok leg­ma­ga­sabb csúcsa­itól indul, és a tenger­szint felett mind­össze 300 méteres magas­ságban végződik, így mindegyik nagyon könnyen megkö­z­e­lít­hető. Délelőtt elő­ször egy sétát teszünk a Fox-gleccserhez, majd a közeli Matheson-tóhoz utazunk. A mérsé­kelt égövi esőer­dőben talál­ható bűbájos tó partjáról tiszta időben nagy­szerű pano­ráma nyílik a Mount Cookra, Új-Zéland leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára (3754 m).
A déli órákban to­vább­uta­zás szép alpesi tájakon keresztül (fotó­szünetek). Pihenő a sűrű esőer­dőben talál­ható Thunder Creek-vízesésnél, majd a Haast-hágón átkelve a Wanaka- és a Hawea-tó érin­té­sével érke­zünk meg Queenstownba, a Déli-sziget turisz­tikai főváro­sába. Szállás (3 éj).

10. nap: Fjordvidék, Milford Sound, Mirror Lakes (Tükör-tavak)
Egész napos kirándulás a fjord­vidékre Új-Zéland egyik leg­szebb pano­rá­ma­útján. A fjordok leghí­re­seb­bike, a Milford Sound sokak szerint a világ egyik legle­nyű­gö­zőbb termé­szeti csodája. Az új-zélandi fjordok közül egyedül ez a fjord van közvetlen össze­köt­te­tésben az ország úthá­ló­za­tával, tehát a turisták számára a legkönnyebben megkö­ze­lít­hető (igaz, hogy minimum négy órát kell buszozni Queens­towntól a fjord csücs­kéig).
A fjordon tett jó másfél órás séta­ha­jó­zás óriási élmény, a hatalmas hegyek, a víze­sések látvá­nyán kívül szeren­csés esetben a hajóról az állat­világ is tanul­má­nyoz­ható (fókák, ping­vinek, delfinek).
A hosszú autó­bu­szos utazás során ter­mé­sze­te­sen fotó­szüne­teket tartunk, például a bűbájos Tükör-ta­vak­nál.

11. nap: Kawarau folyó, Arrowtown, Queenstown
Egész napos ba­ran­go­lás Queenstownban és kör­nyé­kén. A Wakatipu-tó partján talál­ható szép fekvésű Queenstownt szokták nevezni az extrém sportok világ­fő­vá­ro­sának is. Nem véletlen, hogy a város köze­lében a Kawarau folyó szurdoka felett átívelő híd volt a hely­színe a világon elő­ször a bungee jumping halál­ug­rásnak. Láto­gatás ezen a „tör­té­nel­mi” helyen, ahol szinte állan­dóan lehet látni bungee jumpin­gosokat.
Ezt köve­tően is­mer­ke­dés egy bájos kisvá­rossal, Arrowtownnal. Az egykori aranyásó város központját minta­sze­rűen felújí­tották, itt talál­ható a nívó­díjas Lakes District („tóvidék”) Múzeum.
Kora délután közös séta, majd szabad program Queenstown han­gu­la­tos város­köz­pont­jában. Lehe­tőség lesz részt venni vala­milyen egyéb programon: Kivipark, séta­ha­jó­zás, Shotover Jet. Ez utóbbi prog­ramot a kaland­ked­velő utasa­inknak ajánljuk. A 15 személyes csónakok 70-80 km/órás sebes­séggel szágul­danak a Shotover folyó kanyon­jában, gyakran 360 fokos fordu­latot tesznek. Bővebb infor­máció:
Késő délután felvo­nóval felme­gyünk a Queenstown vá­ros­köz­pont­ja felett emel­kedő hegy­csúcsra, ahon­nan pazar pano­ráma nyílik a városra, a tóra és a környező hegy­vi­lágra. Ezt köve­tően a Kiwi Haka nevű maori folk­lór­prog­ramot nézzük meg.

12. nap: Auckland
Délelőtt elutazás Queenstown repülőteréről az Északi-szigetre, Aucklandbe, ahonnan to­vább­uta­zás Melbourne-be. Mivel a menet­rend szerint a késő délelőtti megér­kezés és a kora esti elutazás között több mint 7 óra a csatla­ko­zási idő, így jut idő egy kis aucklandi vá­ros­né­zésre.
Auckland Új-Zéland egyetlen igazi nagy­vá­rosa, itt él az ország lakos­ságának egyhar­mada, közel másfél millió ember. A szép fekvésű várost szinte minden oldalról tenger­öblök és szigetek hatá­rolják, itt minden negyedik embernek van hajója. Ezért is nevezik Aucklandet a vitorlák váro­sának. A rövid vá­ros­né­zés során (amennyiben a repü­lőgép pontosan érkezik) lehe­tő­ség lesz a város egye­dül­álló fekvését tanul­má­nyozni a Sky Towerből, mely a déli félteke leg­ma­ga­sabb tornya.
A kora esti órákban tovább­re­pülés Auszt­rália második leg­na­gyobb váro­sába, Melbourne-be. Érkezés este 8-9 óra körül (helyi idő szerint), majd transzfer a város­köz­ponti szállodába (2 éj).

13. nap: Melbourne, Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Szabad program Melbourne-ben, lehe­tő­ség pihenésre, a város egyéni felfe­de­zé­sére.
Fakultatív program: Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Egész napos kirán­dulás a Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út) mentén. Melbourne-től nyugatra az 1920-as években építettek egy több mint 200 km hosszú ten­ger­par­ti utat, mely az auszt­rálok szerint a világ leg­szebb autóútja. Bár ez való­szí­nű­leg túlzás, minden­képpen nagy élményt jelent az utazás ezen a pano­rá­ma­úton (gyönyörű tájak, látvá­nyos tenger­öblök, rengeteg szörfös, han­gu­la­tos üdülő­vá­rosok, szép villák). Szeren­csés esetben útközben szabadon élő koalákat és kengu­rukat is látha­tunk. Az út egy szakasza az Otway Nemzeti Parkon vezet keresztül (mérsé­kelt égövi esőerdő). Az utazás csúcs­pontját a „Tizenkét Apostol” meg­te­kin­té­se jelenti. Ezek a hatalmas part­menti szikla­tömbök több mint 60 méter magasra emel­kednek ki az örvénylő óceánból.
Felhívjuk a figyel­müket, hogy a kirán­dulás során összesen kb. 500 km buszo­zásra kell számítani, de a termé­szeti szépségek kedve­lőinek a látvány megéri a hosszú uta­zást.
A fakultatív program ára: 20.100 Ft (ga­ran­tált indulás).

14. nap: Melbourne
Félnapos vá­ros­né­zés Victoria állam főváro­sában. Melbourne nagyon han­gu­la­tos, kellemes város sok-sok szép épülettel, parkkal, zöld­te­rü­lettel. A vá­ros­né­zés néhány fő állo­mása: az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Royal Exhibition Building; a neogó­tikus Szent Patrick-ka­ted­rá­lis; a Fitzroy Gardens (egy gyö­nyö­rű­szép park, benne a Cook’s Cottage, Auszt­rália legré­gibb épülete); az Olimpiai negyed; a XXII. századot idéző Federation tér; a Bota­nikus kert a világ­há­borús emlék­művel, mely az ókori világ hét csodája közé tartozó Halikarnasszoszi mauzó­leum mintá­jára épült; az Albert Park, ahol a Forma I-es autó­ver­se­nyeket tartják stb.
A vá­ros­né­zés után szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség felmenni a 2006-ban épült Eureka-torony kilátó­te­ra­szára (Melbourne leg­ma­ga­sabb felhő­kar­co­lója), majd a híres Melbourne Múzeum meglá­to­ga­tására (állítólag a déli félteke leggaz­da­gabb múze­uma).
Kora este transzfer a melbourne-i repülő­térre, elu­ta­zás az Emirates közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Buda­pest­re.

15. nap:
Érkezés Ferihegyre a déli órákban.

Az utazás hossza:
15 nap